Algemene Voorwaarden

e-book downloads

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen Dutch Wares, (hierna ‘Dutch wares) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Koken voor papegaaien.
Dutch Wares behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.2 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Dutch Wares en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Dutch Wares en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Koken met Papegaaien, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.3 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.4 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books. Vanzelfsprekend worden andere diensten en producten van Dutch Wares besproken in andere voorwaarden.

1.5 Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads kunnen worden geraadpleegd op de website van Koken voor Papegaaien (www.kokenvoorpapegaaien.nl) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail naar info@kokenvoorpapegaaien.nl

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Offertes en prijzen van Dutch Wares houden geen enkele verplichting/verbintenis in vanwege Koken voor Papegaaien en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dutch Wares niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Dutch Wares en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Dutch Wares gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

2.3 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Dutch Wares aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Koken voor Papegaaien hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij Koken voor paepgaaien onmiddelijk te contacteren via info@kokenvoorpapegaaien.nl

2.4 Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Gebruik van e-books

3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via bijvoorbeeld http://get.adobe.com/nl/reader/
Dutch Wares is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.

3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.papegaaienjournaal.nl
Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dutch Wares worden gecorrigeerd.

4.2 De aankoop van E-Books kan worden betaald door middel van iDEAL. Dutch Wares kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (http://www.kokenvoorpapegaaien.nl/).

4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet Dutch Wares beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Dutch wares stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen.
Dutch Wares heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Dutch Wares in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

4.5 Het aangekocht e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht

5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Koken voor Papegaaien
info@kokenvoorpapegaaien.nl
www.kokenvoorpapegaaien.nl